Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Coach Bobbie

Artikel 1: definities

“Trainer”: Personal Trainer Bobbie Smissaert-Bitter

“Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

“Trainingssessie(s)”: de op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

“Abonnement”: de overeenkomst tussen de Trainer en de Klant voor een periode van een maand waarbij de klant per week het afgesproken aantal uur gebruik kan maken van de diensten van de Trainer op het afgesproken tijdstip

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Artikel 3: Coach Bobbie

De ondernemer: Bobbie Smissaert-Bitter
Kvk nummer: 78061520
BTW nummer: NL003281233B44
Adres: Van Ostadestraat 21, 6165 XK Geleen
Bankrekening: NL98KNAB0402541545
Website: www.coachbobbie.nl
E-mail: contact@coachbobbie.nl

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid.
 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging van het Abonnement dient te geschieden met één maand opzegtermijn, per de eerste dag van de volgende kalendermaand.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie

 1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een Trainingssessie, dient de Klant dit ten laatste 7 dagen van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de Trainingssessie wordt geannuleerd en een nieuwe Trainingssessie wordt ingepland. Indien de annulering binnen 7 dagen voor de Trainingssessie geschiedt, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij de Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 2. Het is de taak van de Klant om ervoor te zorgen beschikbaar te zijn voor het afgesproken aantal uur per week voor een Trainingssessie. Indien de Klant wegens omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vakantie, niet beschikbaar is om gedurende één of meerdere weken op een Trainingssessie te verschijnen, geeft dit geen recht op (een) inhaalsessie(s) of terugbetaling van (een deel van) de kosten van het Abonnement.
 3. Indien de Klant niet verschijnt op een Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij de Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 4. Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar drie keer een sessie annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.
 5. Trainer heeft het recht een geagendeerde Trainingssessie tot 48 uur voor aanvang ervan te annuleren, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de Klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de Trainer om Trainingssessies te verzorgen, heeft de Trainer het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin zij niet in staat is te verzorgen. Is de Trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat te verzorgen, dan is de Trainer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de Klant.

Artikel 6: Intakeprocedure en gezondheid

 1. De Klant voor deelname aan de eerste Trainingssessie een intakegesprek hebben gehad met de Trainer. De Klant zal veranderingen in zijn/haar persoonsgegevens en andere relevante omstandigheden direct aan de Trainer melden.
 2. De Klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht Klant zich ertoe alvorens de Overeenkomst met de Trainer aan te gaan, een arts te raadplegen.

Artikel 7: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Op deze Overeenkomst geldt een inspanningsverplichting. Trainer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de Trainingssessies geschiedt geheel op eigen risico van de Klant. Adviezen van Trainer zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico van de Klant opgevolgd.
 2. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij de Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Mocht de Klant schade oplopen tijdens of ten gevolge van een Trainingssessie, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk. De Klant verklaart hierbij dat hij/zij de Trainingssessies uitsluitend en alleen voor eigen risico zal  ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de Klant zelf worden gedragen. De Klant verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle eventuele rechten jegens de Trainer tot het herstellen van een schadeactie of vergoeding van kosten, schades en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolgen van uitvoering van diensten die de Trainer aanbiedt.
 3. Trainer is niet gehouden enige door de Klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, met uitzondering van, opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.
 4. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden

Artikel 8: Tarieven en betalingen

 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is zonder btw. Alle facturen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB. Er wordt geen btw betaald en kan ook niet worden teruggevraagd.
 2. De Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.
 3. Indien de regeling als genoemd in het bovenstaande artikel 8 lid 1 niet langer van toepassing is, of op enig ander moment dat de Trainer hiertoe besluit, staat het de Trainer vrij om btw te heffen over de facturen. De Trainer zal dit minimaal één maand voor de wijziging op de facturen ingaat, schriftelijk mededelen aan de Klant. Het tarief zal in dit geval worden verhoogd met het btw-tarief van 21%.
 4. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor de eerste dag van iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen. Het niet voldoen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie van de te betalen maand, dan geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 9: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door rechtbank Maastricht, sector Kanton, volgens Nederlands recht.
 2. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Als de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.